EMDT_European Medical Device Technology

EMDT Sourcebook 2015-2016

Issue link: http://dc.cn.ubm-us.com/i/594270

Contents of this Issue

Navigation

Page 116 of 159

buyers guide emdt.co.uk 2015 | THE SOURCE BOOK 113 Vitek Research Corporation . . . . . . . . . . . . . . www.vitekres.com Welch Fluorocarbon Inc. . . . . . www.welchfluorocarbon.com PA R Y L E N E Lake Region Medical . . . www.lakeregionmedical.com Merit Medical OEM . . . . . . . . . . . . www.meritoem.com Precipart SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.precipart.com Specialty Coating Systems. . . . www.scscoatings.com Creganna Medical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.creganna.com Curtis Wright Surface Technologies . . . . . . . . www.cwst.co.uk David Schnur Associates Inc. . . . . . . . . . . . . www.dschnur.com Fabrico Medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.fabricomedical.com Helix Medical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.helixmedical.com JVS Sales & Technical Consultants GmbH . . . . . . . www.jvs.de Lake Region Medical . . . www.lakeregionmedical.com Merit Medical OEM . . . . . . . . . . . . . www.meritoem.com Para Tech Coating Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.parylene.com Precipart SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.precipart.com Pulse Technologies Inc.. . . . . . . www.pulsetechnologies.com Specialty Coating Systems . . . . . www.scscoatings.com Vention Medical. . . . . . . . . . . . . . . . . www.ventionmedical.com Vitek Research Corporation . . . . . . . . . . . . . . www.vitekres.com VSI Parylene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.vsiparylene.com Welch Fluorocarbon Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.welchfluorocarbon.com P T F E Fort Wayne Metals . . . . . . . . . . . . . www.fwmetals.com Lake Region Medical . . . www.lakeregionmedical.com Merit Medical OEM . . . . . . . . . . . . www.meritoem.com Precipart SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.precipart.com Applied Plastics Co. Inc. . . . . . . . . . . www.appliedplastics.com Boyd Coatings Research Inc. . . . . . . www.boydcoatings.com David Schnur Associates Inc. . . . . . . . . . . . . www.dschnur.com Fabrico Medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.fabricomedical.com Formacoat LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.formacoat.com Fort Wayne Metals . . . . . . . . . . . . . . www.fwmetals.com Gapptec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.gapptec.com Hart Enterprises Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . www.hartneedles.com IW MinVasive Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.minvasivecomponents.com Lake Region Medical . . . www.lakeregionmedical.com Maquet Cardiovascular . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.maquet.com Merit Medical OEM . . . . . . . . . . . . . www.meritoem.com Precipart SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.precipart.com Surface Solutions Group LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.surfacesolutionsgroup.com Thieme GmbH & Co. KG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.thieme.eu Vitek Research Corporation . . . . . . . . . . . . . . www.vitekres.com Welch Fluorocarbon Inc. . . . . . www.welchfluorocarbon.com T H E R M A L R E S I S TA N T Euroflex GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.euroflex.de Fort Wayne Metals . . . . . . . . . . . . . www.fwmetals.com Euroflex GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.euroflex.de Fabrico Medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.fabricomedical.com Fort Wayne Metals . . . . . . . . . . . . . . www.fwmetals.com IW MinVasive Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.minvasivecomponents.com Master Bond Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.masterbond.com Pulse Technologies Inc.. . . . . . . www.pulsetechnologies.com Viktor Hegedues GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . www.hegedues.de Vitek Research Corporation . . . . . . . . . . . . . . www.vitekres.com Welch Fluorocarbon Inc. . . . . . www.welchfluorocarbon.com Testing, Metrology, and Inspection Services A C C E L E R AT E D S TA B I L I T Y S T U D I E S Ceutical Laboratories Inc. . . . . . . . . . . . www.ceuticallabs.com Cincinnati Sub-Zero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.cszinc.com Impact Analytical. . . . . . . . . . . . . . . www.impactanalytical.com Nelson Laboratories Inc.. . . . . . . . . . . . . . . www.nelsonlabs.com SteriPack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.steripackgroup.com Westpak Inc.. . . . . . . . . . . . . www.medicalpackagetesting.com A I R B O R N E PA R T I C L E C O U N T I N G Aztalan Engineering Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . www.aztalan.com Nelson Laboratories Inc.. . . . . . . . . . . . . . . www.nelsonlabs.com A N A LY T I C A L L A B O R AT O R Y S E R V I C E S Wacker Chemie AG . . . . . . . . . . . . . . www.wacker.com Alta Bioscience Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . www.altabioscience.com Aztalan Engineering Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . www.aztalan.com Ceutical Laboratories Inc. . . . . . . . . . . . www.ceuticallabs.com Chemir Analytical Services . . . . . . . . . . . . . . . . www.chemir.com Intertek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.intertek.com Jordi Labs, LLC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.jordilabs.com Lumetrics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.lumetrics.com Nelson Laboratories Inc.. . . . . . . . . . . . . . . www.nelsonlabs.com NSF - Health Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.nsf.org SteriPack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.steripackgroup.com Stress Engineering Services . . . . . . . . . . . . . . . . www.stress.com Wacker Chemie AG . . . . . . . . . . . . . . . . www.wacker.com Whitehouse Laboratories . . . . . . . www.whitehouselabs.com A N A LY T I C A L V A L I D AT I O N S T U D I E S Ceutical Laboratories Inc. . . . . . . . . . . . www.ceuticallabs.com Gapptec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.gapptec.com Pulse Technologies Inc.. . . . . . . www.pulsetechnologies.com Stress Engineering Services . . . . . . . . . . . . . . . . www.stress.com Vention Medical. . . . . . . . . . . . . . . . . www.ventionmedical.com B I O B U R D E N MEDIPACK AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.medipack.ch Weidmann Medical Technology AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.weidmann-medical.com Ceutical Laboratories Inc. . . . . . . . . . . . www.ceuticallabs.com Donatelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.donatellemedical.com Intertek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.intertek.com MEDIPACK AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.medipack.ch Nelson Laboratories Inc.. . . . . . . . . . . . . . . www.nelsonlabs.com Norman Noble Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.nnoble.com SteriPack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.steripackgroup.com Weidmann Medical Technology AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.weidmann-medical.com B I O C O M PAT I B I L I T Y Lake Region Medical . . . www.lakeregionmedical.com Wacker Chemie AG . . . . . . . . . . . . . . www.wacker.com Intertek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.intertek.com Lake Region Medical . . . www.lakeregionmedical.com Nelson Laboratories Inc.. . . . . . . . . . . . . . . www.nelsonlabs.com Pulse Technologies Inc.. . . . . . . www.pulsetechnologies.com Qure Medical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.qure-med.com Wacker Chemie AG . . . . . . . . . . . . . . . . www.wacker.com Qmed.com/newsletters Sign up at Î/Ê ÊUÊ ££{Ê7£nnxäÊ ÌÊÀÛiÊ iÀ>ÌÜÊÊ7ÊÊxÎäÓÓÊUÊ1-Ê /iÊÓÈÓÓxÎÈÇääÊUÊÜÜÜ°Î/ °V Ã>iÃJÎ/ °V SURFACE TREATMENT OF CATHETER TUBING The TubeDyne Advantage: UÊÊ -ivVÌ>i`]ÊV«>VÌÊÌ>LiÌ«ÊÃÞÃÌi UÊÊ «ÀÛiÃÊÜiÌÌ>LÌÞÊ>`Ê>`ià UÊÊ VÀi>ÃiÃÊL`}ÊvÊÕÃ}ÊÌÊV>ÌiÌiÀÊ ÌÕLiÊi`à UÊÊ *ÀViÃÃÊVÌÀÊ«ÀÛ`iÃÊÀi«i>Ì>LiÊ>`Ê ÕvÀÊÌÀi>ÌiÌ /iÊ/ÕLiÞi TM Ê À>Ê/Ài>Ì}Ê-ÞÃÌiÊÃÊ`iÃ}i`ÊvÀÊÕÌÃ`iÊ ÌÀi>ÌiÌÊvÊV>ÌiÌiÀÊÌÕLiÊi`ðÊ

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of EMDT_European Medical Device Technology - EMDT Sourcebook 2015-2016